Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert 1978/2017 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Contractació del subministrament del material d'oficina i de material consumible de l'Ajuntament de Parets del Vallès. 117600
Obert harmonitzat 5849/2017 Contracte de Serveis Subjecte a Regulació Harmonitzada, per Procediment Obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Servei de neteja dels edificis municipals 1.872.315,00 En licitació
Obert 5030/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Servei de consergeria i manteniment de la piscina municipal Miquel Luque 191.952,00 Formalitzat
Obert aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 4704/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA REFORMA DE LES SALES DE CALDERES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLÈS. 51.424,56