Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 2944/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals i de la via pública de Parets del Vallès 63250.00
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 1089/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Servei de grua per la retirada de vehicles de la via pública 59.062,50 En licitació
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 2038/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Redacció del projecte d'ampliació i transformació del complex esportiu del Tenes 52.000,00 En licitació
Obert 5030/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Servei de consergeria i manteniment de la piscina municipal Miquel Luque 191.952,00 Formalitzat
Obert aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 4704/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA REFORMA DE LES SALES DE CALDERES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLÈS. 51.424,56
Obert 383/2014 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contractació del servei de dinamització del Casal de Joves de Cal Jardiner de Parets del Vallès i les seves instal·lacions complementàries 86.000,00 Formalitzat
Negociat sense publicitat 5114/2015 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat Servei d'impressió del butlletí municipal “Parets al Dia” 13.284,93 Formalitzat
Negociat sense publicitat 1499/2015 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat Subministrament de material d'oficina i consumible informàtic 60.000 Formalitzat
Obert 1 criteri 308/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte Servei desratització, desinfecció i desinsectació DDD 47520,00 Formalitzat
Negociat 3866/2015 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat Contracte per a la gestió del servei de fotografia 49.421,48 Formalitzat
Obert 1387/2016 Contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació contractació de l’explotació del bar-restaurant de l’equipament esportiu del Parc Fluvial de Parets del Vallès, 7.452,00 Formalització
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 1793/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte del servei de la programació cultural de les escoles 55.500,00 Formalitzat
Obert subjecte a regulació harmonitzada 232/2016 Contracte de Serveis Subjecte a Regulació Harmonitzada, per Procediment Obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Servei de manteniment de l'arbrat viari, places i espais verds del municipi de Parets del Vallès. 1.666.751,58 Formalitzat
Obert 2726/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte del servei de manteniment de les jardineres de Parets del Vallès, reservat a centres especials de treball. 55.200.00 Formalitzat
Obert 1423/2016 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Obres d'urbanització de l'entorn de l'avinguda Espanya 3a fase, entre el carrer Alfons XIII i el carrer Josep Molins 341290.05 Formalització